Osobní údaje a jejich ochrana

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: 

  • zákonnost, korektnost a transparentnost; 
  • účelové omezení;
  • minimalizace údajů;
  • přesnost;
  • omezení uložení;
  • integrita a důvěrnost;

Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Shromažďujeme různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

OSOBNÍ ÚDAJE O KLIENTECH

osobní údaje (jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, pojišťovna, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, telefon, e-mail, zaměstnání – pozice, anamnéza, fotografie pořízené během ošetření, rentgenové snímky) jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány podle zákona č. 98/2012 Sb. vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jsou tedy k poskytnutí zdravotní péče nezbytné. Tyto osobní údaje jsou podle zmíněných předpisů uchovávány po dobu 5 let od poslední návštěvy pracoviště. Vybrané osobní údaje (jméno, přijmení, adresa) jsou uchovávány za účelem udržení obchodního vztahu a fakturace po dobu 10 let dané zákonem.

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH KLIENTECH

osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail) shromažďujeme za účelem nabídek a budoucího obchodního vztahu po dobu 2 let.

OSOBNÍ ÚDAJE O DODAVATELÍCH

osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, ičo, dič, telefon, e-mail, bankovní účet) shromažďujeme za účelem udržení obchodního vztahu a fakturace po dobu 10 let daná zákonem.

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH DODAVATELÍCH

osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon, e-mail) shromažďujeme za účelem nabídek a budoucího obchodního vztahu po dobu 2 let.

OSOBNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

osobní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, datum narození, rodinný stav,  zdravotní pojišťovna, údaje o očkování proti virové hepatitidě, údaje o trestní bezúhonnosti, údaje o dosaženém vzdělání a absolvovaných kurzech, rodinní příslušníci vč. dat narození, údaj o pobírání důchodu - invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, platu, příplatcích, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o dalším pracovním poměru) shromažďujeme za účelem uzavření smlouvy, vyplácení a evidence mzdy a zákonných odvodů po dobu 35 let dané zákonem.

OSOBNÍ ÚDAJE O BUDOUCÍCH ZAMĚSTNANCÍCH

osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, dosažené vzdělání, telefon, e-mail) včetně životopisů, kde nám můžete poskytnout dle vlastního uvážení: fotografie, osobní preference, ID pro sociální sítě, a další, které nám zasíláte budeme uchovávat po dobu 2 let.

NAŠE KAMEROVÉ SYSTÉMY

náš kamerový systém je určen k ochraně zdraví a bezpečnosti osob při pořizování rentgenových snímků. Údaje z nich nejsou ukládány a slouží pouze pro aktuální monitorování místnosti s CBCT přístrojem.  

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA

Na naší webové stránce používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám. 

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

ZPRACOVATELÉ / POSKYTOVATELÉ SLUŽBY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 

Zpracovatele / Poskytovatele služby informační společnosti, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji vybíráme pečlivě , vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme.

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

Osobní údaje zveřejňujeme v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S VAŠÍM SVOLENÍM/SOUHLASEM

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše) v takových případech, pokud to nařizuje zákon. V takovém případě vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců. 

ÚDAJE O DĚTECH

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech zaměstnanců shromažďujeme jen v případě mzdových odvodů resp. slev na dani, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

Dále shromažďujeme osobní údaje o dětských klientech ve stejném rozsahu jako u dospělých, pro potřeby poskytování zdravotní péče – viz výše. 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné od-stranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v sou-ladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Zavazujeme se dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

D32 s.r.o. (Správce), se sídlem Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8, 18600
IČ: 24151831
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183421

Kontaktní údaje Správce (pověřenec Správce): Ing. Tomáš Flek – dpo@drstuchlik.cz, (+420) 604 444 033.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na: dpo@drstuchlik.cz